فرم ها و آیین نامه ها


​آیین نامه های کارشناسی ارشد​
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد 94 به بعد دانلود 
راهنمای کلی دانشگاه برای دانشجویان جدید الورود - خاص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانلود
شیوه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی 1394 و به بعد مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دانلود
مقرارت کار دانشجویی​​ دانلود
زمانبندی اجرای پایان نامه و فرم ها  دانلود
مشخصات کلی رشته مخابرات امن و رمزنگاری دانلود
مشخصات کلی رشته سیستم های چند رسانه ای دانلود
راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دانلود
تقویم تفصیلی 98-97
دانلود​​
 

 

 

​​فرم های کارشناسی ارشد​ ​​ ​
فرم تعیین استاد راهنما- فرم شماره 1

​دانلود
طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد- فرم شماره2​​ دانلود​​
​اعلام تصویب طرح تدوین پایان نامه به دانشجو- فرم شماره3​​ دانلود​
​فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- فرم شماره4 دانلود​​​​
​جدول ارزیابی دفاع از پایان نامه- فرم شماره 5 ​دانلود
​صورتجلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد- فرم شماره6 ​دانلود
​تعهدنامه اصالت اثر- فرم شماره7 دانلود​​
فرم حذف تکدرس دانلود
تعیین داور دانلود
تمدید سنوات ترم 5 دانلود
انتخاب واحد به‌صورت میهمان در دانشکده دیگر​ دانلود​
چکیده فارسی پایان نامه دانلود
چکیده انگلیسی ​پایان نامه
دانلود​​
فرم ظرفیت پژوهشی اساتید راهنمای خارج از پژوهشکده فضای مجازی دانلود

 

​​​​​​​